Raport „Rowerowa Polska”

rowery-raport

Portal rowerowa-polska.pl opublikował wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych na ponad 23 tys. cyklistów. Okazuje się, że aż 2/3 aktywnych użytkowników dwóch kółek posiada prawo jazdy i regularnie jeździ samochodem. Fundacja Allegro All For Planet od 2012 roku organizuje “Kręć Kilometry” – największą w Polsce kampanię społeczną z udziałem rowerzystów. „Rowerowa Polska” to największy w Polsce raport na temat kultury rowerowej. Zawiera wyniki badań przeprowadzonych w dniach 1 maja – 30 września br. Dane zbierano za pomocą ankiet (wypełniło je ponad 23 tys. użytkowników dwóch kółek), pytając respondentów m.in. o warunki jazdy rowerem, częstotliwość poruszania po mieście wybranymi środkami transportu czy poczucie bezpieczeństwa na drogach.

Głównym celem projektu jest diagnoza wybranych aspektów postaw i zachowań rowerzystów w Polsce. W ramach problemów szczegółowych przedmiotem analizy były następujące kwestie:
1. Ocena warunków jazdy rowerem,
2. Ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze,
3. Ocena bezpieczeństwa sprzętu rowerowego,
4. Aktywność rowerowa uczestników akcji Kręć Kilometry,
5. Charakterystyka sprzedaży sprzętu rowerowego.

Opracowana koncepcja realizacji badań postaw rowerzystów zakładała wykorzystanie komplementarnych technik analitycznobadawczych dostosowanych do wyróżnionych zagadnień badawczych. Ocena warunków jazdy rowerem oraz ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy i bezpieczeństwa sprzętu rowerowego wyznaczona została w oparciu o badanie przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ankiety elektronicznej. Analiza aktywności rowerowej uczestników kampanii Kręć Kilometry przeprowadzona została na podstawie danych użytkowników aplikacji Kręć Kilometry, a charakterystyka sprzedaży sprzętu rowerowego – w oparciu o dane dotyczące sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych uzyskane z portalu Allegro.pl.

rowery-raport

2/3 AKTYWNYCH ROWERZYSTÓW TO KIEROWCY
Wśród aktywnych rowerzystów 2/3 jeździ po mieście samochodem. Tylko nieco ponad 26% spośród rowerzystów w ogóle nie prowadzi samochodu, a średnio co ósmy w ogóle nie korzysta z tego środka transportu ani jako kierowca, ani jako pasażer. Blisko ¼ rowerzystów regularnie korzysta z komunikacji miejskiej, ponad 43% jeździ sporadycznie autobusami i tramwajami, a średnio co trzeci ankietowany rezygnuje z transportu zbiorowego.

Ponad połowa badanych deklaruje przy tym, że co najmniej kilka razy w tygodniu porusza się po mieście wyłącznie pieszo. Częstotliwość jazdy rowerem jest dodatnio skorelowana z częstotliwością korzystania z komunikacji miejskiej i chodzeniem pieszo. Silną odwrotnie proporcjonalną zależność zaobserwowano pomiędzy częstością jazdy na rowerze a jazdy samochodem jako kierowca – tzn. im częściej rowerzyści wsiadają na rowery – tym rzadziej wsiadają za kierownicę auta.

JAKIE DYSTANSE POKONUJEMY NA ROWERZE?
Rowerzyści w ramach badania mieli za zadanie oszacować jaki dystans pokonują na rowerze średnio w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim. Blisko ¼ ankietowanych deklaruje, że w ciągu tygodnia przejeżdża powyżej 100 km na swoich dwóch kółkach. Średnio co czwarta osoba przejeżdża 61-100 km, a 36% pokonuje na rowerze tygodniowo średnio 21-60 km. Przekłada się to na zaobserwowaną bardzo wysoką wartość wskaźnika dystansu w postaci średniej, która dla badanej grupy rowerzystów wynosi 60,4 km na tydzień.

Średni dystans pokonywany na rowerze w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim jest wyraźnie zróżnicowany ze względu na charakterystyki społeczno-demograficzne rowerzystów. Wg deklaracji kobiety na dwóch kółkach w tygodniu średnio przejeżdżają o blisko 18 km mniej niż mężczyźni. Dłuższy dystans na rowerze pokonują także ankietowani w wieku 41-60 lat, a wg innego kryterium – osoby pracujące oraz emeryci i renciści. Co ciekawe, najmłodsi ankietowani (do 20. roku życia), a wg innego kryterium – uczniowie i studenci – to grupy o relatywnie najniższych wartościach wskaźników przejechanych tygodniowo kilometrów na rowerze.

Ponad 93% rowerzystów korzysta z rowerów w celach rekreacyjnych, 58% dojeżdża na rowerze po zakupy. Blisko połowa wykorzystuje rower jako środek transportu w ramach dojazdów do pracy, a średnio co szósty – dojeżdża na dwóch kółkach do szkoły lub na uczelnię.

JACY SĄ POLSCY ROWERZYŚCI?
W oparciu o deklarowaną częstotliwość jazdy na rowerze, średni dystans pokonywany w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim, cel korzystania z roweru oraz typ najczęściej używanego roweru wyznaczono specjalne indeksy jazdy rowerowej. Na podstawie uzyskanych wskaźników zaklasyfikowano ankietowanych cyklistów do czterech kategorii – rowerzystów wyczynowych, miejskich, rekreacyjnych i okazjonalnych.

Rowerzysta okazjonalny: To rowerzysta, który jeździ na rowerze stosunkowo rzadko – raz w miesiącu lub rzadziej. Najczęściej jest to osoba młoda, poniżej 30. roku życia, uczeń, student lub osoba pracująca. W ramach badanej grupy rowerzystów okazjonalnych relatywnie wyższy odsetek stanowią przy tym kobiety.
Rowerzysta rekreacyjny / turystyczny: To rowerzysta, który jeździ na rowerze relatywnie często, głównie w celach rekreacyjnych, ale także w celach dojazdu do pracy, czy do szkoły lub na uczelnię. W tej grupie znajduje się relatywnie dużo osób nieaktywnych zawodowo – tj. emerytów, rencistów, czy osób opiekujących się domem, a ze względu na wiek – znaczny odsetek osób powyżej 50. roku życia.
Rowerzysta miejski: Rowerzysta, który korzysta z roweru co najmniej kilka razy w tygodniu, wykorzystując rower jako podstawowy środek transportu – w ramach dojazdów do pracy, czy do szkoły lub na uczelnię. Najczęściej jest to osoba poniżej 50. roku życia, pracująca lub ucząca się.
Rowerzysta sportowy / wyczynowy: To rowerzysta, który jeździ na rowerze prawie codziennie, wykorzystując rower zarówno jako główny środek transportu, jak również w celach treningowych, czy w ramach udziału w zawodach sportowych. Najczęściej jest to mężczyzna w wieku 30-50 lat.Takie osoby częściej niż pozostali cykliści używają rowerów szosowych lub górskich, częściej również korzystają ze specjalnych akcesoriów rowerowych.

JAK OCENIAMY WARUNKI JAZDY ROWEREM?
W ramach oceny warunków jazdy rowerem badani rowerzyści najlepiej ocenili sygnalizacje świetlne i oznakowania dróg w swoich miejscowościach. Blisko 57% ankietowanych pozytywnie odniosło się do tych elementów rowerowej infrastruktury drogowej. Nieco gorzej wypada ocena oraz długości tras i ścieżek rowerowych, ale i w tych dwóch aspektach blisko połowa cyklistów wyraża swoje zadowolenie, blisko 30% deklaruje ocenę neutralną, a odsetek osób niezadowolonych nie przekracza 25 punktów procentowych.

W zakresie infrastruktury rowerowej najwięcej zastrzeżeń rowerzyści mają w odniesieniu do parkingów rowerowych i stojaków rowerowych. Około 43% ankietowanych negatywnie ocenia liczbę stojaków i parkingów rowerowych w swoich miejscowościach, tj. o około 14 punktów procentowych więcej niż ocen pozytywnych w tym aspekcie.

Na poziomie przeciętnym kształtuje się przy tym ocena bezpieczeństwa ruchu na ulicach, o której pozytywnie wypowiada się 37% respondentów, a negatywnie 30% rowerzystów. W konsekwencji uzyskaną wartość wskaźnika ogólnej oceny zadowolenia z warunków jazdy (55 punktów w skali od 0 do 100) należy uznać za przeciętną wartość.

OCENA WARUNKÓW JAZDY ROWEREM NA PRZESTRZENI 5 OSTATNICH LAT
Mimo ambiwalentnych ocen w zakresie warunków jazdy rowerem w Polsce, rowerzyści zgodnie pozytywnie oceniają kierunek zmian w zakresie poprawy infrastruktury rowerowej. Ponad 84% ankietowanych cyklistów pozytywnie ocenia zmiany warunków jazdy rowerem w ostatnich latach. Odmiennego zdania jest jedynie niecałe 2% badanych. Poprawę infrastruktury drogowej doceniają rowerzyści z wszystkich województw (w żadnym z województw odsetek osób niezadowolonych nie przekracza 3 punktów procentowych), przy czym relatywnie najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowano w województwie podlaskim (91%), pomorskim (92%) i kujawsko-pomorskim (89%), najniższy zaś w województwach opolskim (74%), lubuskim (75%) i śląskim (79%).

Cały raport dostępny jest pod adresem: rowerowa-polska.pl

Polecane posty