Cieszyn: Nowe kasowniki w miejskich autobusach

Autobusy komunikacji miejskiej wyposażone zostały w nowe kasowniki, które służyć będą do obsługi biletów elektronicznych zapisywanych na cieszyńskiej karcie miejskiej. Obecnie przeprowadzane
są testy poprawności działania systemu biletu elektronicznego. Po potwierdzeniu, że system działa zgodnie z oczekiwaniami, zostanie uruchomiony proces wydawania kart miejskich.

Karty miejskie będą wydawane w punkcie kasowo-informacyjnym w budynku Dworca Cieszyn. Informacja o rozpoczęciu procesu ich wydawania oraz o trybie postępowania w celu uzyskania karty zostanie zamieszczona w jednym z kolejnych numerów Wiadomości Ratuszowych, ale będzie również umieszczona w autobusach, na przystankach oraz na miejskich stronach internetowych. Karta miejska jest spersonalizowana, tzn. przynależy do konkretnej osoby. W przypadku osoby, która ma uprawnienia do ulg za przejazd, na jej karcie są zapisane dane dotyczące tej ulgi i okres jej ważności. W dzisiejszym artykule chcemy zaprezentować podstawowe zasady korzystania z kasownika, który jest już obecnie zamontowany w autobusach.

Wariant I – przejazd na podstawie biletu okresowego
Na karcie miejskiej może być zapisany zakupiony bilet okresowy, np. 30-dniowy, 14-dniowy, 7-dniowy. Na jego podstawie może podróżować tylko właściciel karty. Pasażer wchodząc do autobusu musi zbliżyć kartę miejską na odległość ok. 3 cm do kasownika, w miejscu poniżej ekranu (szare pole). Jeżeli na karcie jest ważny bilet okresowy, na ekranie kasownika pojawia się informacja o zarejestrowaniu biletu. Na ekranie pojawia się również data ważności biletu okresowego.
Uwaga 1: Jeżeli na karcie miejskiej nie będzie ważnego biletu okresowego, system biletowy spowoduje zakup biletu jednorazowego opisanego w wariancie II.
Uwaga 2: Jeżeli data końca ważności biletu jest bardzo bliska, komunikat o zarejestrowaniu biletu pojawia się na żółtym tle.

Sprawdzenie stanu karty miejskiej
Posiadacz karty miejskiej zawsze może sprawdzić stan zapisanych biletów okresowych i biletów jednorazowych na karcie. Konieczne jest w tym celu dotknięcie palcem pola „Sprawdzenie” na ekranie kasownika (wówczas zmieni się kolor tego pola) i zbliżenie karty do kasownika (tak, jak w przypadku zakupu biletu). Wówczas na ekranie pojawią się informacje o biletach.
Uwaga 3: Tło w kolorze czerwonym oznacza, że pasażer: nie może skasować biletu (nie ma środków) nie ma skasowanego biletu jednorazowego.

Wariant II – przejazd na podstawie biletu jednorazowego
Na karcie miejskiej zapisana jest pula środków, które przeznaczone są na opłacenie biletów jednorazowych kupowanych w kasowniku. Środki te są gromadzone w tzw. elektronicznej portmonetce, którą należy doładowywać w wyznaczonych miejscach (np. w punkcie kasowo-informacyjnym lub biletomatach zlokalizowanych w budynku dworca) albo poprzez stronę internetową (informacja na ten temat zostanie podana w kolejnych materiałach informacyjnych).
Pasażer, wchodząc do autobusu, musi zbliżyć kartę miejską do kasownika.
Jeżeli na karcie jest zapisany bilet okresowy ważny na tej linii komunikacyjnej, to na ekranie kasownika wyświetli się informacja o zarejestrowaniu biletu (wariant I).
Jeżeli na karcie nie ma zapisanego biletu okresowego ważnego na tej linii komunikacyjnej, wówczas na ekranie kasownika pojawi się informacja o pobraniu z elektronicznej portmonetki środków, które odpowiadają cenie biletu normalnego lub ulgowego na tej trasie.
W autobusach, które realizują trasę w strefie Cieszyn-Cieszyn (np. linia 10) zostanie pobrana kwota 2,80 (bilet normalny) lub 1,40 (bilet ulgowy).
W autobusach, które realizują trasę poza Cieszyn (np. linia 32), zostanie pobrana kwota 4,20 (bilet normalny) lub 2,10 (bilet ulgowy).
Pasażer może teraz sprawdzić zapisane bilety na karcie miejskiej (sposób przedstawiony w poprzednich Wiadomościach Ratuszowych). Na ekranie kasownika pojawi się odpowiednia informacja.
Przy wysiadaniu z autobusu KONIECZNIE należy ponownie przyłożyć kartę miejską do kasownika. Wówczas następuje potwierdzenie zakończenia przejazdu.
W przypadku przejazdów autobusem realizującym trasę poza Cieszyn (np. linia 32) następuje ewentualny zwrot nadpłaty. Informacja na ten temat pojawia się na ekranie kasownika. Jeżeli podróżny nie przekroczył strefy taryfowej (czyli np. wsiadł do autobusu na przystanku w Cieszynie i wysiadł na innym przystanku w Cieszynie), następuje zwrot środków w wysokości 1,40 (bilet normalny) lub 0,70 (bilet ulgowy). Jeżeli natomiast wsiadł w Cieszynie i wysiadł w Kaczycach, system biletowy nie zwróci żadnej kwoty, gdyż wstępnie pobrana kwota odpowiada cenie biletu w relacji Cieszyn – Kaczyce.

Wariant III – zakup biletu jednorazowego dla współpasażera
Posiadacz karty miejskiej po wejściu do autobusu musi najpierw zarejestrować SWÓJ przejazd na podstawie biletu okresowego (wariant I) lub poprzez zakup biletu jednorazowego (wariant II).
Następnie może nabyć bilet jednorazowy dla współpasażera (współpasażerów). Konieczne jest w tym celu dotknięcie palcem pola „Normalny” lub „Ulgowy” na ekranie kasownika (zmieni się kolor tego pola) i zbliżenie ponownie karty do kasownika.
Przy wysiadaniu z autobusu KONIECZNIE należy ponownie przyłożyć kartę miejską do kasownika (TYLKO JEDEN RAZ). Wówczas następuje potwierdzenie zakończenia przejazdu (właściciela karty oraz jego współpasażerów) i następuje ewentualny zwrot nadpłaty, tak jak zostało opisane to w wariancie II (rozliczenie dotyczy wszystkich zakupionych biletów jednorazowych).
Uwaga: Współpasażer powinien wysiąść z autobusu razem z posiadaczem karty miejskiej, gdyż dalsza podróż uznawana będzie za jazdę bez ważnego biletu.

Wariant IV – zakup biletu za przewożony bagaż
Posiadacz karty miejskiej, po zarejestrowaniu przejazdu w autobusie na podstawie biletu okresowego lub poprzez zakup biletu jednorazowego, może nabyć bilet za przewożony bagaż. Konieczne jest w tym celu dotknięcie palcem pola „Bagaż” na ekranie kasownika (zmieni się kolor tego pola) i zbliżenie karty do kasownika. Wówczas na ekranie pojawi się informacja o pobraniu z elektronicznej portmonetki środków, które odpowiadają cenie biletu za przewóz bagażu.
Uwaga: Przy użyciu karty miejskiej do rejestrowania przejazdu na podstawie biletu okresowego lub zakupu biletu jednorazowego należy zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty na wyświetlaczu kasownika, jak również na kolor tła tych komunikatów: tło koloru zielonego jest potwierdzeniem poprawnego zarejestrowania przejazdu na podstawie biletu okresowego lub poprawnego nabycia biletu jednorazowego, tło koloru żółtego jest ostrzeżeniem, że zbliża się termin ważności biletu okresowego (należy zakupić bilet na kolejny okres) lub pula środków w elektronicznej portmonetce jest niska (należy ją doładować), tło koloru czerwonego oznacza, że nie można skasować biletu (nie ma środków w portmonetce elektronicznej) – wówczas
pasażer w celu kontynuacji przejazdu musi nabyć bilet w kasowniku z funkcją płatności kartą bankomatową albo nabyć bilet u kierowcy.

Wariant V – przejazd na podstawie biletów zakupionych kartą bankomatową (telefonem)
Pasażer, który nie posiada karty miejskiej albo na karcie miejskiej nie ma wystarczających środków w tzw. elektronicznej portmonetce, może opłacić przejazd kartą bankomatową lub telefonem komórkowym z funkcją NFC. Służy do tego specjalny kasownik (jeden w autobusie) oznakowany symbolami kart bankomatowych.
W celu wyboru biletu (biletów) oraz opłacenia zakupu, pasażer musi w pierwszej kolejności dotknąć palcem pole „Płatność kartą bankową lub telefonem z funkcją NFC” na ekranie kasownika. Í Pojawi się wówczas widok z wykazem biletów możliwych do nabycia.
W kolejnym kroku należy wybrać bilet (normalny lub ulgowy) w ramach odpowiedniej strefy taryfowej poprzez dotknięcie przycisku „+”. Aby zakupić kolejny bilet (dla współpasażera) czynność należy powtórzyć. Na ekranie pojawia się informacja o liczbie wybranych biletów oraz łącznej kwocie do zapłaty. Uwaga 1: Liczbę wybranych biletów można zmniejszyć za pomocą przycisku „-”.
Po wyborze biletów do zakupu, należy dotknąć pola „Zapłać”. Wówczas pojawia się na ekranie informacja, aby zbliżyć kartę bankomatową lub telefon. Uwaga 2: W tym momencie (przed przyłożeniem karty lub telefonu) można jeszcze anulować zakup poprzez wybór pola „Anuluj”.
Po zbliżeniu karty bankomatowej lub telefonu następuje potwierdzenie dokonania transakcji. Na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat, a zakupione bilety zostają zapisane w systemie biletowym. Podczas ewentualnej kontroli zakup biletów należy potwierdzić poprzez przyłożenie karty bankomatowej lub telefonu do sprawdzarki biletów, którą posiada osoba kontrolująca.
Uwaga: Współpasażer powinien wysiąść z autobusu razem z posiadaczem karty bankomatowej lub telefonu, gdyż dalsza podróż uznawana będzie za jazdę bez ważnego biletu (może wysiąść wcześniej).

Rozkład jazdy cieszyńskiej komunikacji miejskiej dostępny jest dla użytkowników telefonów z systemem Android, a w niedalekiej przyszłości będzie również dostępny dla użytkowników telefonów z systemem iOS. W celu korzystania z niego należy zainstalować darmową aplikację myBus. Aplikacja nie tylko daje możliwość zapoznania się z przebiegiem linii komunikacyjnych oraz odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków, ale również prezentuje „tablicę” odjazdów z konkretnego przystanku. Oprogramowanie podaje informację o odjeździe z przystanku w trybie on-line, to jest wskazuje za ile minut autobus przyjedzie na przystanek. Informacja w trybie on-line podawana jest dla odjazdów autobusów, które rozpoczęły kurs. Rozkład jazdy jest również dostępny na stronie internetowej http://rozklad.zgk.cieszyn.pl/. Zapraszamy do korzystania z udostępnionych usług informacyjnych.

Arkadiusz Skowroński,
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UM Cieszyn

Źródło: Wiadomości Ratuszowe Nr 18 z dnia 7.09.2018 r., Nr 19 z dnia 21.09.2018 r., Nr 20 z dnia 05.10.2018 r.

Polecane posty